అచ్చంగా తెలుగు: భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు
Showing posts with label భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. Show all posts
Showing posts with label భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. Show all posts

జ్ఞానం

6:35 AM 0
జ్ఞానం భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు.  కులాలు, మతాలు నదుల లాంటివి! నదులుగా చూస్తే వేరుగా కనిపించే నీరు గంగగా చూస్తే ఒకటే అనిపిస్తాయి. మనుషు...
Read More

అలా కలలు సాకారమౌతాయి

4:56 PM 0
  అలా కలలు సాకారమౌతాయి   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు  కనులు కన్నకలలు సాకారమవాలంటే, ఆశల అలలను, అలజడుల సుడులను దాటి సవ్యంగా(స్థిరంగ...
Read More

అజ్ఞాని ప్రార్ధన

7:32 AM 0
అజ్ఞాని ప్రార్ధన!? భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. ఓ దైవమా! నీకొండంత దయని అకారణంగానే  నాపై నిరాటంకంగా కురిపించు. నీఅండతో కలిగే అనంతమైన ధైర్...
Read More

ఆమె చేసిన తప్పు

1:18 PM 0
ఆమె చేసిన తప్పు భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు.  ఆమె తన పెళ్ళయిన మరు క్షణం నుంచే  అతను ప్రతి చిన్న విషయానికి తనపై ఆధారపడేలా చేసింది. నిన్న ...
Read More

నా నువ్వు

8:15 PM 0
నా నువ్వు భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు వెతికిన చోట నువ్వు,వెతుకని చోట నువ్వు గదిలో నువ్వు, మదిలో నువ్వు మృదువుగా నువ్వు, మధువులానువ్వు,  ...
Read More

అతని ఇష్టాలు, కష్టాలు

6:26 AM 0
అతని ఇష్టాలు,కష్టాలు భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగ రాజారావు  ద్వేషించటం కష్టం,ప్రేమించటం ఇష్టం, కవ్వించటం కష్టం,కరుణించటం ఇష్టం, శపించటం కష్టం,దీవి...
Read More

తత్త్వం

11:24 AM 0
తత్త్వం భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. సాకారంలో నిరాకారం ఎదగటం,  నిరాకారంలో సాకారం ఒదగటం,  తత్వంలోతప్ప వేరేదానిలో అసాధ్యం.  సాకారానికి సాగ...
Read More

అమ్మ చిరునామా, వీలునామా

8:42 PM 0
  అమ్మ చిరునామా, వీలునామా భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. చిన్నప్పుడు అతని కూతురని  మధ్యలో ఇతని భార్య అని  చివరిలో ఫలానా వారి తల్లి అనిపించ...
Read More

అమ్మనెందుకు పోల్చటం?

11:00 AM 0
  అమ్మనెందుకు పోల్చటం? భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. కొవ్వొత్తితో అమ్మనెందుకు పోల్చటం? అది కొంతసేపు వెలిగి తరిగిపోతుంది, కానీ,అమ్మ జీవితా...
Read More

నాలోకి నేను చూసుకున్నప్పుడు

8:09 PM 0
 నాలోకి నేను చూసుకున్నప్పుడు భమిడిపాటి స్వరాజ్య రాజనాగారావు  ఎన్నో వ్యక్తిత్వాలు దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి.  కామం,క్రోధం,దుఃఖం,ఈర్ష్య,అసూయ,ద్వేషం ఇ...
Read More

ఆ కుక్క...

8:01 PM 0
ఆ కుక్క.....    భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. తినడానికేమీ దొరకక, ఒక ఎముకనైనా కొరకక, ఐ‌నా ఎవరిపైనా అరవక, అకారణంగా ఎవరినీ కరవక, ఒక మూలని తో...
Read More

ఆత్మీయులు

8:25 AM 0
  ఆత్మీయులు   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు.      నా జీవిత బండికి కమ్ములు,  నా అన్నదమ్ములు.  నా పిడికెడు గుండెను  స్పర...
Read More

అమ్మా!

6:10 PM 0
అమ్మా!  భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అమ్మా! వడలిన నీతనువు వెనుక సడలని నీమనోనిశ్చయం నాకుఅర్ధమవుతూనే ఉంది. వెడలిన...
Read More

చావు

6:25 PM 0
చావు భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు. చావు...అదినీవు ఎన్నటికైనా చేరాల్సిన రేవు, దాని బారినుండి నీవసలు తప్పించుకోలేవు. ...
Read More

ఎందుకని?

8:25 AM 0
ఎందుకని? భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అనుగ్రహ(అమ్మానాన్నల)రూపంలో కనిపించే దేవుళ్ళను  అజ్ఞానంతో వదిలి, విగ్రహరూపంలో కన...
Read More

అమ్మ గురించి

8:27 AM 0
అమ్మ గురించి......    భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అమ్మగురించి ఆలోచించనివాడు ఆనందంగా ఉండలేడు. అమ్మాఅని నోరారా పిలువనివాడ...
Read More

ఓ పశ్చాత్తాపమా!

11:16 AM 0
ఓ పశ్చాత్తాపమా! భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. ముందుచూపు లేక చేయరానివెన్నో చేశాక అసలుచూపుతోచూడరానివెన్నోచూశాక ఫలితంగాజర...
Read More

Pages