అచ్చంగా తెలుగు: నెత్తుటి పువ్వు
Showing posts with label నెత్తుటి పువ్వు. Show all posts
Showing posts with label నెత్తుటి పువ్వు. Show all posts

నెత్తుటి పువ్వు -38

5:02 PM 0
  నెత్తుటి పువ్వు -38  మహీధర శేషారత్నం  అన్నం తిని శంకరం బయటికి వెళ్ళిపోయాడు. పార్వతి వంటిల్లు సర్దుకుని టి.వి. చూస్తూ కూర్చుంది. ఏదో పాతసిన...
Read More

నెత్తుటి పువ్వు - 37

12:53 PM 0
                                             నెత్తుటి పువ్వు - 37  మహీధర శేషారత్నం (జరిగిన కధ : రికార్డింగ్ డాన్స్ ట్రూప్ లో బాగా తాగి, స్పృ...
Read More

నెత్తుటి పువ్వు - 36

7:33 AM 0
  నెత్తుటి పువ్వు - 36 మహీధర శేషారత్నం   (జరిగిన కధ : రికార్డింగ్ డాన్స్ ట్రూప్ లో బాగా తాగి, స్పృహ తప్పి పడిపోయిన సరోజ అనే అమ్మాయిని తన స్న...
Read More

నెత్తుటి పువ్వు - 26

6:02 PM 0
  నెత్తుటి పువ్వు - 26 మహీధర శేషారత్నం (జరిగిన కధ : రికార్డింగ్ డాన్స్ ట్రూప్ లో బాగా తాగి, స్పృహ తప్పి పడిపోయిన సరోజ అనే అమ్మాయిని తన స్నేహ...
Read More

నెత్తుటి పువ్వు -25

12:03 PM 0
  నెత్తుటి పువ్వు - 25  మహీధర శేషారత్నం (జరిగిన కధ : రికార్డింగ్ డాన్స్ ట్రూప్ లో బాగా తాగి, స్పృహ తప్పి పడిపోయిన సరోజ అనే అమ్మాయిని తన స్నే...
Read More

Pages