అచ్చంగా తెలుగు: రాజ కార్తీక్
Showing posts with label రాజ కార్తీక్. Show all posts
Showing posts with label రాజ కార్తీక్. Show all posts

శివం - 82

9:52 AM 0
శివం - 82  రాజ కార్తీక్  (అయ్యన్న రాజు గారిని మనహర సిద్ధూ... తన తల్లిని రుణ విముక్తి రాలు... చేయమని.. మనవి చేయటం దానికి ఆయన ఒప్పుకోవడం... తన...
Read More

శివం -81

7:44 AM 0
  శివం -81  రాజ కార్తీక్  (హర సిద్ధుడు తను ఉంటున్న రాజ్యంలో రాజు గారి ఆహ్వానం మీద వెళ్లి పురాతన భవనాన్ని దేవాలయంగా మారుద్దామని అలాగే ఆ రాజధా...
Read More

శివం - 80

8:22 AM 0
  శివం - 80 రాజ కార్తీక్    (హర సిద్ధుడు గౌరవ మర్యాదలతో రాజు పిలుపు మీద. అంతఃపురం వైపు ప్రయాణిస్తున్నాడు..) హర సిద్ధుడు రథం ఎక్కి యుద్దానికి...
Read More

శివం - 79

5:15 PM 0
శివం - 79 రాజ‌ కార్తీక్ (హర సిద్దు తనకు లభించిన ధనంతో తన ఇంటికి వెళ్లి, తన తల్లిని పలకరించి.. ఇక మీద మనకి అన్ని మంచి రోజులే అని చెప్పాడు.  బ...
Read More

శివం - 77

7:48 AM 0
శివం - 77 (శివుడే చెప్పిన కథలు) రాజ కార్తీక్  (హర సిద్దు కి వచ్చిన కల నిజమైంది.. తన జన్మ ధన్యమైందని భావిస్తున్నాడు హార సిద్దు, తనకు వచ్చిన క...
Read More

శివం - 76

7:41 PM 0
శివం - 76 రాజ కార్తీక్  (హర సిద్ధుడు గుడిలో బందిపోట్ల ని ఎదుర్కొని, మహారాజు ని కాపాడిన తరువాత, మహారాజు అంతఃపురం లో ధర్మయ్య కోరికమేరకు విందు ...
Read More

Pages