అచ్చంగా తెలుగు: డా. జాస్తి శివ రామ కృష్ణ
Showing posts with label డా. జాస్తి శివ రామ కృష్ణ. Show all posts
Showing posts with label డా. జాస్తి శివ రామ కృష్ణ. Show all posts

ఎంత ఇష్టం

6:53 PM 0
ఎంత ఇష్టం ---  డా. జాస్తి శివ రామ కృష్ణ ప్రియా! సఖీ! చెలీ! ఎంత ఇష్టం నీవంటే ఎంత ఇష్టం, ఎంత ఇష్టం! చందమామ నగుమోము ...
Read More

Pages