అచ్చంగా తెలుగు: శారదాప్రసాద్
Showing posts with label శారదాప్రసాద్. Show all posts
Showing posts with label శారదాప్రసాద్. Show all posts

దశ విధ గురువులు

8:21 AM 0
దశ విధ గురువులు శారదాప్రసాద్  గురువును త్రిమూర్తుల స్వరూపంగా భావించడం, ఆరాధించడం హిందూ సంప్రదాయం. ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో గుర...
Read More

ఠీవీ రాణుల కథ

3:13 PM 0
ఠీవీ రాణుల కథ  శారదాప్రసాద్  (చిత్రం: లేపాక్షి గారికి కృతజ్ఞలతో) "గృహమే కదా స్వర్గసీమ"అన్నాడొకాయన.ఆయన అన్నది ...
Read More

గుణాఢ్యుడి బృహత్కథ

7:38 AM 0
 గుణాఢ్యుడి బృహత్కథ శారదాప్రసాద్   భారతీయ సాహిత్యంలో కథా సరిత్సాగరానికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. దీన్ని పదకొండవ శతాబ్దా...
Read More

బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతుడు,'కథన'కుతూహలుడు'-శ్రీ గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు

7:21 AM 0
బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతుడు, 'కథన'కుతూహలుడు'- శ్రీ గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు శారదాప్రసాద్ పోరాడి, పోరాడి ఆఖరికి కథన కుతూ ...
Read More

Pages