అచ్చంగా తెలుగు: దువ్వూరి శ్రీకృష్ణ
Showing posts with label దువ్వూరి శ్రీకృష్ణ. Show all posts
Showing posts with label దువ్వూరి శ్రీకృష్ణ. Show all posts

అద్దంలో నేను

11:37 PM 1
అద్దంలో నేను దువ్వూరి శ్రీకృష్ణ  అబ్బబ్బ ఆ సిగరెట్లు తాగుతూ గదిలో పడుండే కన్నా కాసేపు అరుగుమీద కూర్చొని వచ్చే పోయే వాళ్ళను  చూడొచ...
Read More

Pages