అచ్చంగా తెలుగు: అక్కిరాజు శ్రీహరి
Showing posts with label అక్కిరాజు శ్రీహరి. Show all posts
Showing posts with label అక్కిరాజు శ్రీహరి. Show all posts

ఆ ఒక్క క్షణం

10:20 PM 0
   ఆ ఒక్క క్షణం అక్కిరాజు శ్రీహరి  (మనమే  దేవుళ్ళం అంటుంది వేదాంతం . అయినా కష్టపడి కొండలెక్కి ఎక్కడో వున్న  దేవుని విగ్రహాన్ని చూడట...
Read More

Pages