అచ్చంగా తెలుగు: పోడూరి కృష్ణకుమారి
Showing posts with label పోడూరి కృష్ణకుమారి. Show all posts
Showing posts with label పోడూరి కృష్ణకుమారి. Show all posts

రామ రామ రామ

11:13 AM 0
  “ రామ రామ రామ ”          శ్రీమతి పోడూరి కృష్ణకుమారి    సుజాత వంటింట్లో తంటాలు పడుతోంది. సంక్రాంతి పండగైపోయాక కూడా మరో...
Read More

Pages