అచ్చంగా తెలుగు: గొల్లమూడి సంధ్య
Showing posts with label గొల్లమూడి సంధ్య. Show all posts
Showing posts with label గొల్లమూడి సంధ్య. Show all posts

అమ్మా వందనం

8:55 AM 0
అమ్మా వందనం గొల్లమూడి సంధ్య " నిన్ను యేమని పిలవాలి " " అమిజాచి. అదుచే బారి ఫఠవొ (అమ్మా, నేను వెళ్ళిపోతాను...
Read More

Pages