అచ్చంగా తెలుగు: కృష్ణ మణి
Showing posts with label కృష్ణ మణి. Show all posts
Showing posts with label కృష్ణ మణి. Show all posts

కుచేలుడు

7:53 PM 0
కుచేలుడు - కృష్ణ మణి వాడు ఎన్నడూ అడగలేడు సహాయం అవసరం ఉండి వస్తాడు ఎలా అడగాలో తెలియక అటు ఇటు చూస్తూ తడబడుతాడు ఒక నిమిషం ఉండమని...
Read More

దీపం

9:16 PM 0
దీపం   కృష్ణ మణి  నింగిలోంచి భూమికి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు తెలిసింది ఎంత అందంగా ఉందోనని ! అన్ని గ్రహాలు ఉన్నట్లు గుండ్రంగా ఉ...
Read More

పండుతాటికల్లు

7:24 PM 0
పండుతాటికల్లు కృష్ణ మణి గుల్ఫారం దంచి లొట్లు నిమ్పిండు గౌండ్ల రాజన్న అట్ల నింపిండో లేడో గప్పుడే దిగిన్రు ఎల్లిగాడు మ...
Read More

కడుపుగాసం

12:34 PM 0
కడుపుగాసం కృష్ణ మణి ఏమున్నది సారు కడుపుకాలి ఒకడుంటే పెయ్యిబరువెక్కి నోరు గులాగులాంటోడు ఇంకొకడు ఇత్నం కొనవోతే తక్వ ధర...
Read More

Pages