అచ్చంగా తెలుగు: తురగా శివరామవేంకటేశ్వర్లు
Showing posts with label తురగా శివరామవేంకటేశ్వర్లు. Show all posts
Showing posts with label తురగా శివరామవేంకటేశ్వర్లు. Show all posts

జోక్స్

5:19 PM 0
జోక్స్  తురగా శివరామవేంకటేశ్వర్లు 1. భార్య : ఏమండీ మీరువండిన ఈ ముద్ద  పప్పు కమ్మగా ఉండాలిగానీ పుల్లగా కుంచెం తియ్యగా ఉందేమి...
Read More

జటాయువు

5:22 PM 0
జటాయువు తురగా శివరామవేంకటేశ్వర్లు ఆరోజు మంగళవారం, సమయం ఉదయం ఏడుగంటలు. శంకర శాస్త్రి ఇంట్లో ఫోను మ్రోగింది. శంకర శాస్త్రి ఫోను ఎత...
Read More

అపార్ధం

7:07 PM 0
  అపార్ధం  తురగా శివరామ వెంకటేశ్వర్లు  ఒకరోజున “ ఏమిటిరా! నువ్వంటున్నదీ?“  “ అవును. నిజమే! అక్కా!”  “నేనమ్మనురా?”   “ మానేయి!” ...
Read More

తలనొప్పి

2:22 PM 0
తలనొప్పి తురగా శివరామవెంకటేశ్వర్లు  చలం ఆరోజ ఆఫీసు నుంచి నాలగుగంటలకే ఇంటికొచ్చేసాడు. భార్యరాధ తలుపు తీయుగానే హాలులోని దివాన్ కాట్ ...
Read More

వ్యాపార లక్షణం

8:05 AM 0
వ్యాపార లక్షణం - తురగా శివరామవేంకటేశ్వర్లు "శ్రీ తిరుమల హెయిర్ కేరింగు” అనే పేరుగల ఒక కంపెనీ, వాళ్ళఫ్యాక్టరీలో రంగు ...
Read More

శుభ లేఖ

10:18 PM 0
శుభ లేఖ తురగా శివ రామ వెంకటేశ్వరులు   ఈడొచ్చిన పిల్లల కలల పంటకు వారి నూరేళ్ళ పంటకు  శ్రీ లేఖ  పెళ్ళి శుభ లేఖ ! దీని పుట్టుక మనిష...
Read More

బస్సు ప్రయాణం

8:03 PM 0
బస్సు ప్రయాణం - తురగా శివరామ వేంకటేశ్వర్లు  ఒక రోజున పనిమీద రాజమండ్రిలో  బస్సెక్కి విజయవాడ  బయలు దేరాను .బస్సు ఆ వేళ రద్దీ గా ఉంది...
Read More

Pages