అచ్చంగా తెలుగు: శివం
Showing posts with label శివం. Show all posts
Showing posts with label శివం. Show all posts

శివం - 96

9:34 AM 0
శివం -96 రాజ కార్తీక్   (నేను అనగా శివుడు.) (కార్తికేయుడు కోటప్పకొండ తిరునాళ్ళ కి రావడం, అక్కడ అపశృతి సరి చేయడం, కార్తికేయుడు రచనల గురించి వ...
Read More

శివం - 95

11:01 AM 0
శివం - 95  (శివుడే చెబుతున్న కథలు) రాజ కార్తీక్   {నేను అనగా శివుడు} (కార్తికేయుడు కోటప్పకొండ రావటం అక్కడ జరిగిన అపశృతి సరి చేయడం.. కార్తికే...
Read More

శివం - 94

8:17 AM 0
శివం - 94 రాజ కార్తీక్  ( కార్తికేయుని కథ మొదలైంది కార్తికేయుడు కోటప్పకొండ కి రావటం అక్కడ జరిగిన చిన్న అప సృతి సరి చేయటం, నృత్యంచేయటం)  అక్క...
Read More

శివం - 90

7:03 AM 0
శివం - 90 రాజ కార్తీక్  (నేను మాయమయ్యాను.. హరసిద్ధుడి దగ్గర నుండి... శిల్పమంతా అయిపోయింది కానీ ఇంకా నా మొహం ఒక్కటే చెక్క లేదు .. హరసిద్ధుడు ...
Read More

శివం - 86

10:29 AM 0
శివం - 86 రాజ కార్తీక్   (రాజు దర్బార్లో విచారణ కొనసాగుతోంది.. ఓపిక లేని హర సిద్ధుని మీద ఆరోపణలు జరుగుతున్నాయి.. ఇంతలో తన తల్లి కూడా వచ్చింద...
Read More

శివం -78

10:31 AM 0
శివం - 78 రాజ కార్తీక్  (అశ్వాన్ని అధిరోహించిన.. హర సిద్దు తన ఊరి వైపు బయలుదేరాడు... ) అశ్వం మీదుగా ప్రయాణిస్తున్న హర సిద్దు.. ఇప్పుడు తనకు ...
Read More

శివం - 77

7:48 AM 0
శివం - 77 (శివుడే చెప్పిన కథలు) రాజ కార్తీక్  (హర సిద్దు కి వచ్చిన కల నిజమైంది.. తన జన్మ ధన్యమైందని భావిస్తున్నాడు హార సిద్దు, తనకు వచ్చిన క...
Read More

Pages