అచ్చంగా తెలుగు: డా.బల్లూరి ఉమాదేవి
Showing posts with label డా.బల్లూరి ఉమాదేవి. Show all posts
Showing posts with label డా.బల్లూరి ఉమాదేవి. Show all posts

తొలగిన తెరలు

9:14 AM 0
"తొలగిన తెరలు" డా.బల్లూరి ఉమాదేవి  "రాధా  రాధా ఏం చేస్తున్నావోయ్ ?" "కాఫీ కలుపుతున్నానండి, వస్తున్నా&...
Read More

Pages