అచ్చంగా తెలుగు: కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
Showing posts with label కొత్తపల్లి ఉదయబాబు. Show all posts
Showing posts with label కొత్తపల్లి ఉదయబాబు. Show all posts

నాకు నచ్చిన కథ - ముచ్చట

1:21 PM 0
నాకు నచ్చిన కథ - ముచ్చట    కొత్తపల్లి ఉదయబాబు  ‘ ’ పైన   మడత  మంచం వేసి  పక్క , దిండు ఏర్పాటు చేశాను. నేను వంటిల్లు సర్ది వచ్చేస్తాను. మీరు ...
Read More

మానసవీణ - 23

8:02 AM 0
                                            మానసవీణ - 23 కొత్తపల్లి ఉదయబాబు (ఒక అనాధాశ్రమంలో పెరుగుతున్న మానస సేవా మార్గంలో పయనిస్తూ, స్...
Read More

Pages