అచ్చంగా తెలుగు: భమిడిపాటి శాంత కుమారి
Showing posts with label భమిడిపాటి శాంత కుమారి. Show all posts
Showing posts with label భమిడిపాటి శాంత కుమారి. Show all posts

మనో ధర్మం

8:06 PM 0
మనో ధర్మం పారనంది శాంతకుమారి. జీవితం కవిత్వం లాంటిది  రక రకాల భావాలను అందించగలదు. కవిత్వం జీవితం లాంటిది రక రకాల స్థితులను...
Read More

నే రాయని కవిత

6:33 AM 1
నే రాయని కవిత పారనంది శాంతకుమారి నే రాయని కవిత నన్నడిగింది ఇలా... “ఏవేవో చూస్తున్నావు,ఏవేవో రాస్తున్నావు నావైపెందుకు చూడటంలేదు...
Read More

మార్పు-తీర్పు

7:15 AM 0
మార్పు-తీర్పు పారనంది శాంత కుమారి ఆమె... తనబాల్యంలో,కన్నతండ్రి లాల్యంలో గడిపింది.  నాన్నగుండెలో ఒదిగింది,నాన్నముద్దులో ఎదిగింద...
Read More

Pages