అచ్చంగా తెలుగు: శ్రీథరమాధురి
Showing posts with label శ్రీథరమాధురి. Show all posts
Showing posts with label శ్రీథరమాధురి. Show all posts

శ్రీథర మాధురి - 113

1:38 PM 0
  శ్రీథర మాధురి - 113 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృతవాక్కులు) వెన్నగానే ఉండిపోకండి ఒకసారి ఒక వ్యక్తి నా వద్దకు వచ్చి ఇలా అన్నాడు, &quo...
Read More

శ్రీథర మాధురి - 112

1:36 PM 0
  శ్రీథర మాధురి - 112  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృతవాక్కులు) ధర్మం యొక్క గొప్పతనాన్ని అంతా మనం శ్రీరుద్రం లోని ఈ ఒక్క శ్లోకాన్ని చూచ...
Read More

శ్రీధరమాధురి -111

11:03 PM 0
శ్రీధరమాధురి -111  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు ) శ్రీమన్నారాయణుడితో మీకు మాట్లాడాలని అనిపిస్తే, ఆయన అలౌకిక ఉనికిని మీరు ఆస...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 110

8:07 PM 0
  శ్రీధరమాధురి - 110  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)   అన్ని గొప్ప భావనలు, అన్ని గొప్ప ఆలోచనలు, అన్ని గొప్ప వేదాంతాలు, అన్ని...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 109

8:51 AM 0
  శ్రీధరమాధురి - 109 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) వైరాగ్యం లేదా నిర్లిప్తత అనేది ఒక సంపూర్ణ జీవితాన్ని జీవించిన తర్వాతే రా...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 108

6:16 PM 0
  శ్రీధరమాధురి - 108 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) భక్తి అంటే భగవంతుని పట్ల బేషరతైన ప్రేమే. అళ్వార్లు, ఆచార్యులు, నాయనార్లు...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 107

10:50 AM 0
శ్రీధరమాధురి - 107 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  గాయత్రి, సావిత్రి, సరస్వతి... ఈ దివ్యమైన స్వరూపాల గురించి పురాణాలలో అనేక ...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 106

10:52 AM 0
శ్రీధరమాధురి - 106 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) రావణుడు తన పాల భాగంపై విభూదిని ధరిస్తే వాడటం కానీ దాని మీద కుంకుమను మాత్రం...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 105

5:37 PM 0
శ్రీథరమాధురి - 105 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  శ్రీ రుద్రం ధర్మం యొక్క గొప్పతనాన్ని అంతా మనం శ్రీరుద్రం లోని ఈ ఒక్క శ్లో...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 104

8:29 PM 0
శ్రీధరమాధురి - 104 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) మీ తల్లి లేక తండ్రి మీకు ఏదైనా ఆస్తిని లేక డబ్బును ఇస్తే దాన్ని నిరాకరించక...
Read More

శ్రీధరమాధురి -103

10:52 PM 0
 శ్రీధరమాధురి -103 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  మాతా పూర్వరూపం... తైత్తరీయ ఉపనిషత్తు తల్లి పూర్వీకుల రూపం. తల్లి ఈ సృష్టి...
Read More

Pages