అచ్చంగా తెలుగు: శ్రీథరమాధురి
Showing posts with label శ్రీథరమాధురి. Show all posts
Showing posts with label శ్రీథరమాధురి. Show all posts

శ్రీధరమాధురి -86

10:19 PM 0
శ్రీధరమాధురి -86 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) మనం ఏ బహుమానాలు, పురస్కారాలు ఆశించకుండా మన పూర్తి సామర్ధ్యంతో, చిత్తశుద్ధితో...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 85

11:17 PM 0
 శ్రీధరమాధురి - 85  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు ) మిమ్మల్ని చూసేందుకు వచ్చినప్పుడు బాగా తయారయ్యే రావాలని ఎవరో అన్నారని నాక...
Read More

శ్రీధరమాధురి -84

10:42 PM 0
శ్రీధరమాధురి -84 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  ప్రతిరోజూ, కృష్ణ భగవానుడు తోటలోకి వెళ్లి, మొక్కలతో ,"మిమ్మల్ని నేను ప్...
Read More

శ్రీధర మాధురి -83

7:53 PM 0
శ్రీధర మాధురి -83 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  మహాభారతం నుంచి ఒక చిన్న కధ. ప్రతి రోజూ యుద్ధం కొనసాగుతోంది. కాని, ఇరుపక్షా...
Read More

శ్రీధర మాధురి - 82

10:09 PM 0
శ్రీధర మాధురి - 82 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) అమాయకత్వం అన్న చిరునామాలో దైవం మనల్ని వదిలిపెట్టారు. మనం విజ్ఞానం పేరుతో చ...
Read More

శ్రీధరమాధురి -81

1:03 AM 0
  శ్రీధరమాధురి -81 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) అతను తన బాస్ గురించి షికాయతు చేసాడు. అతను – గురూజీ, మా బాస్ పెద్ద మూర్ఖు...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 80

12:43 PM 0
శ్రీధరమాధురి - 80  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) బౌద్ధ మఠం ... సన్యాసి... దయ... అప్పుడే అందరు సన్యాసులు తమ ధ్యానాన్ని ముగ...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 79

9:44 PM 0
  శ్రీథరమాధురి - 79 భగవతి అమ్మవారు ఇతరులను అడక్కండి. మిమ్మల్నే ప్రశ్నించుకోండి. సమస్య ఎక్కడ ఉత్పన్నమయ్యిందో అక్కడే పరిష్కారం ఉంటుంది. దైవం ప...
Read More

శ్రీధరమాధురి -78

1:55 PM 0
 శ్రీధరమాధురి -78 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) మంత్రాలు సహజంగా రెండు ప్రధాన వర్గాలకు చెంది ఉంటాయి, ఈ రెండూ ఒకదానితో మరొకటి...
Read More

శ్రీథర మాధురి - 77

11:11 AM 0
శ్రీథర మాధురి -77 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు ) చాలా ఏళ్ళ క్రితం, టిబెట్ లో ఒక గొప్ప యోగిని కలిసే అవకాశం నాకు ...
Read More

శ్రీథర మాధురి - 76

12:27 AM 0
శ్రీథర మాధురి -76 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ చెప్పిన ఒక కథ ) వీధుల్లో తిరుగుతున్న ఒక బాలుడు ఉండేవాడు. ఒక గురువు అతన్ని చ...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 75

10:44 AM 0
శ్రీథరమాధురి - 75                      (పూజ్య శ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) ధర్మం-అధర్మం, ఆనందం-దుఃఖం, అనేవి పూర్తి...
Read More

శ్రీథరమాధురి -74

7:45 PM 0
శ్రీథరమాధురి - 74                      (పూజ్య శ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) విజ్ఞానం పెరుగుతున్న కొద్దీ సందేహాలు పెర...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 73

11:44 AM 0
శ్రీథరమాధురి - 73                      (పూజ్య శ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) మామూలుగా మనం ‘భక్తి’, ‘విశ్వాసం’ ...
Read More

Pages