అచ్చంగా తెలుగు: శ్రీథరమాధురి
Showing posts with label శ్రీథరమాధురి. Show all posts
Showing posts with label శ్రీథరమాధురి. Show all posts

శ్రీథారమాధురి - 121

5:02 PM 0
 శ్రీథరమాధురి - 121 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వచనాలు) 'సమ దృష్టి' లేక 'సమభావం' ఉన్నవారు నిశ్చయంగా జ్ఞానులే‌! అటువ...
Read More

శ్రీథర మాధురి - 120

10:54 PM 0
   శ్రీథర మాధురి - 120 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) 'జార్జ్ ఇవనోవిచ్ గుర్డ్ జిఎఫ్' అనే ఒక్క గొప్ప రష్యన్ గురువు గు...
Read More

శ్రీథర మాధురి - 119

10:49 PM 0
  శ్రీథర మాధురి - 119 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  ఊసరవల్లి రంగు మారుస్తుంది కనుక అందరూ దాన్ని నిందిస్తారు.   ఇది సత్యం క...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 118

11:12 PM 0
శ్రీథరమాధురి - 118   (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  వైరాగ్యం లేదా నిర్లిప్తత అనేది ఒక సంపూర్ణ జీవితాన్ని జీవించిన తర్వాతే ర...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 117

10:58 PM 0
శ్రీథరమాధురి - 117  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  దేవకృతి అహోబిలేశ్వరుడి యొక్క అంకిత భక్తురాలు. ఆమె అహోబిలం అడవుల్లో నివసి...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 116

7:59 PM 0
  శ్రీథరమాధురి - 116 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) మీరు నీటిలాగా స్వచ్ఛంగా ఉండాలి. పంచదార నీళ్లల్లో కరిగినప్పుడు, ఎటువంటి అ...
Read More

శ్రీథర మాధురి - 115

8:24 AM 0
  శ్రీథర మాధురి - 115  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) భైరవుడితో ఏదైనా సాధ్యమే!   అతని హేతుబద్ధమైన ఆలోచనలను నేను ఎల్లప్పుడూ మ...
Read More

శ్రీథర మాధురి - 114

12:35 PM 0
శ్రీథర మాధురి - 114 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) ఎవరో ఇలా అన్నారు, 'ఎవరైనా నాకు ఒక ఆలయాన్ని గురించి చెప్పినప్పుడు, నేన...
Read More

శ్రీథర మాధురి - 113

1:38 PM 0
  శ్రీథర మాధురి - 113 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృతవాక్కులు) వెన్నగానే ఉండిపోకండి ఒకసారి ఒక వ్యక్తి నా వద్దకు వచ్చి ఇలా అన్నాడు, &quo...
Read More

శ్రీథర మాధురి - 112

1:36 PM 0
  శ్రీథర మాధురి - 112  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృతవాక్కులు) ధర్మం యొక్క గొప్పతనాన్ని అంతా మనం శ్రీరుద్రం లోని ఈ ఒక్క శ్లోకాన్ని చూచ...
Read More

శ్రీధరమాధురి -111

11:03 PM 0
శ్రీధరమాధురి -111  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు ) శ్రీమన్నారాయణుడితో మీకు మాట్లాడాలని అనిపిస్తే, ఆయన అలౌకిక ఉనికిని మీరు ఆస...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 110

8:07 PM 0
  శ్రీధరమాధురి - 110  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)   అన్ని గొప్ప భావనలు, అన్ని గొప్ప ఆలోచనలు, అన్ని గొప్ప వేదాంతాలు, అన్ని...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 109

8:51 AM 0
  శ్రీధరమాధురి - 109 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) వైరాగ్యం లేదా నిర్లిప్తత అనేది ఒక సంపూర్ణ జీవితాన్ని జీవించిన తర్వాతే రా...
Read More

Pages