అచ్చంగా తెలుగు: శంకు
Showing posts with label శంకు. Show all posts
Showing posts with label శంకు. Show all posts

అక్షరాల గవాక్షాలు

10:11 PM 0
అక్షరాల గవాక్షాలు -శంకు తెలుగు దస్తూరి ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. కొందరి దస్తూరి నారికేళ పాకంలా ఎంతకీ కొరుకున పడనిడైతే, ...
Read More

Pages