అచ్చంగా తెలుగు: టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య
Showing posts with label టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య. Show all posts
Showing posts with label టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య. Show all posts

ఉరికంబం

8:08 AM 0
  ఉరికంబం    డా.టేకుమళ్ళ వేంకటప్పయ్య  " ఒరేయ్! దానన్నా! ఎంతసేపు అలా నాయన ఫొటో చూస్తూ నిలబడతావ్! వచ్చి అన్నం తిను" " ఇవా...
Read More

మనశ్శాంతి

9:29 AM 0
                                              మనశ్శాంతి (మా జొన్నవాడ కథలు)                            - డా.టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400...
Read More

Pages