అచ్చంగా తెలుగు: టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య
Showing posts with label టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య. Show all posts
Showing posts with label టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య. Show all posts

దూరపు కొండలు నునుపు

6:47 PM 0
  దూరపు కొండలు నునుపు (మా జొన్నవాడ కథలు) - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య  (9490400858) ఉదయం 8 గంటలు దాటింది. నెల్లూరు నుండి ఫస్టు బస్సు వచ్చే టైం అ...
Read More

మానసవీణ -18

1:18 PM 0
  మానసవీణ -18 - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య రాజేష్ మిత్రబృందం సాయంత్రం కాలేజీ వదిలాక దగ్గరలో ఉన్న పార్కులో సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. "ఇప్ప...
Read More

పేగు బంధం

10:05 PM 0
పేగు బంధం టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య  "అత్తయ్యా! కాఫీ తీసుకోండి" ఈ పిల్ల అన్ని విషయాలలో నామాట తు.చ. తప్పకుండా పాటిస్తుంద...
Read More

Pages