అచ్చంగా తెలుగు: april2022
Showing posts with label april2022. Show all posts
Showing posts with label april2022. Show all posts

ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ

7:56 AM 0
ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  మన దేశ చరిత్ర చదివినవారికి ఈ పేరు పరిచితమే.భారతదేశము బ్రిటిష్ వారి  పాలనలోకి వెళ్ళటానికి కారణ...
Read More

తంజావూరులోని బృహదీశ్వర స్వామి ఆలయ విశిష్టత

3:08 PM 0
  తంజావూరులోని బృహదీశ్వర స్వామి ఆలయ విశిష్టత అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  చోళ రాజు లలో ప్రముఖుడైన రాజరాజచోళుడు 11 వ శతాబ్దంలో నిర్మించిన తమిళ్...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు -20

3:07 PM 0
  జ్యోతిష్య పాఠాలు -20  PSV రవి కుమార్  పాఠం -   20 జ్యోతిష్య పరిశీలన ఇన్ని రోజులు మనం దోషల గురించి , యోగాల గురించి , గ్రహాల స్థానాల బట్...
Read More

Pages