అచ్చంగా తెలుగు: వేమూరి శ్రీనివాస్
Showing posts with label వేమూరి శ్రీనివాస్. Show all posts
Showing posts with label వేమూరి శ్రీనివాస్. Show all posts

కార్తీక దీపాలు

7:45 AM 0
కార్తీక దీపాలు సత్య శేష సాయి శ్రీనివాస్ వేమూరి శివా అనే రెండక్షరాలు చాలవా? బతుకు భవసాగరం ఈదడానికి. శివ తత్వం అర్థం అయితే చాలద...
Read More

నాగరాజు

6:03 PM 0
నాగరాజు. వేమూరి ఎస్.ఎస్.ఎస్.శ్రీనివాస్  సత్యరాజు  పద్ధతయిన మనిషి. నీతి, నిజాయతి ఎక్కువ. పరాయిసోమ్ముకు కక్కుర్తి పడడు. కాకపోత...
Read More

మంత్రం

11:04 PM 0
మంత్రం వేమూరి శ్రీనివాస్  శంకర రావు  పేరుకు తగ్గ మనిషి. కొంచెం తిక్కున్నా, లెకున్న మనిషి. ఎవరైనా బాధపడితే తట్టుకోలేడు.  వీలయ...
Read More

Pages