అచ్చంగా తెలుగు: భవానీ ఫణి
Showing posts with label భవానీ ఫణి. Show all posts
Showing posts with label భవానీ ఫణి. Show all posts

లెక్కతప్పని తప్పు

8:46 PM 0
లెక్కతప్పని 'తప్పు'  భవానీ ఫణి  కల్యాణ మండపమంతా నిండిపోయి ఉంది, కొత్తవాళ్ల పక్కన కూర్చోవడం ఇష్టంలేక, ఏ మూలో నిలబడో, అట...
Read More

Pages