అచ్చంగా తెలుగు: పోతినేని రవిరాజా
Showing posts with label పోతినేని రవిరాజా. Show all posts
Showing posts with label పోతినేని రవిరాజా. Show all posts

నవతరం యువత!

7:07 PM 0
నవతరం యువత! - పోతినేని రవిరాజా నేనే ఉజ్వల అగ్గిజ్వాలనై  నేనే భావి భారతానికి వెలిగే దివ్వెనై  నేనే యువ ఉక్కు పిడికిలినై  దౌష...
Read More

Pages