అచ్చంగా తెలుగు: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం
Showing posts with label దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం. Show all posts
Showing posts with label దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం. Show all posts

వంగపండు శతకము

9:22 PM 0
వంగపండు శతకము - వంగపండు అప్పలస్వామి పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: ప్రజా గాయకుడు,కవిగా ప్రసిద్ధి చెందిన వంగపండు అప్పలస్వామి తెలు...
Read More

శ్రీభద్రశైల రామ శతకము - పొడుగు అప్పలానందము

4:38 PM 0
  శ్రీభద్రశైల రామ శతకము - పొడుగు అప్పలానందము పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయము: పొడుగు అప్పలానందకవి విశ్వకర్మ కులమునకు చెందిన వాడు....
Read More

వరసిద్ధి వినాయక శతకము - తిప్పాభట్ల రామయ్య

8:57 AM 0
వరసిద్ధి వినాయక శతకము - తిప్పాభట్ల రామయ్య పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం వరసిద్ధి వినాయక శతకము అను శమంతకోపాఖ్యానను ను రచించిన కవి...
Read More

మృత్యుంజయం - మాధవపెద్ది బుచ్చిసుందరరామశాస్త్రి

5:53 PM 0
మృత్యుంజయం - మాధవపెద్ది బుచ్చిసుందరరామశాస్త్రి పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: మృత్యుంజయం శతకకర్త మాధవపెద్ది బుచ్చి సుందరరామశాస్త...
Read More

శివ శతకము - అజ్ఞాత కవి

7:06 PM 0
శివ శతకము - అజ్ఞాత కవి దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం   కవి పరిచయం శివ శతకము రచించిన కవి వివరాలు ఏవియు ఈశతకము నందు లభించుటలేదు. ఈశతకము రచించిన కవి బహ...
Read More

శ్రీ పార్వతీశ్వర శతకము - బ్ర||శ్రీ|| శ్రీరాంభట్ల చంద్రశేఖరశాస్త్రి

6:51 PM 0
శ్రీ పార్వతీశ్వర శతకము - బ్ర||శ్రీ|| శ్రీరాంభట్ల చంద్రశేఖరశాస్త్రి పరిచయం:దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: పార్వతీశ్వర శతకకర్త బ్రహ్మశ్రీ ...
Read More

కుప్పుసామి శతకము - త్రిపురనేని రామస్వామి

1:12 PM 0
కుప్పుసామి శతకము - త్రిపురనేని రామస్వామి. పరిచయం:దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: కుప్పుసామి శతకకర్త త్రిపురనేని రామస్వామి (15/01/1887-16/...
Read More

గోపాల శతకము - సత్యవోలు సుబ్బారావు

6:08 PM 0
  గోపాల శతకము - సత్యవోలు సుబ్బారావు పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం   కవి పరిచయం: గోపాల శతక కర్త సత్యవోలు సుబ్బారావు పీఠికాపుర నివాసి. తల్లి వ...
Read More

Pages