అచ్చంగా తెలుగు: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం
Showing posts with label దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం. Show all posts
Showing posts with label దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం. Show all posts

తిరుమలాపుర రామచంద్రప్రభు శతకము - గోపాలుని పురుషోత్తమశర్మ పాకయాజి

6:01 PM 0
తిరుమలాపుర రామచంద్రప్రభు శతకము - గోపాలుని పురుషోత్తమశర్మ పాకయాజి పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: తిరుమలాపుర రాం, చంద్రప్రభు శతకకర...
Read More

శ్రీశ్రీనివాస శతకము - చింతలపాటి పూర్ణచంద్రరావు

11:43 AM 0
  శ్రీశ్రీనివాస శతకము - చింతలపాటి పూర్ణచంద్రరావు పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: శ్రీశ్రీనివాసశతక రచయిత చింతలపాటి పూర్ణచంద్రరావు ...
Read More

మల్లికార్జున శతకము - యల్లాప్రగ్గడ వేంకట సుబ్బారావు

5:50 AM 0
మల్లికార్జున శతకము - యల్లాప్రగ్గడ వేంకట సుబ్బారావు పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: మల్లికార్జున శతకకర్త యెల్లాప్రగ్గడ వేంకట సుబ్బ...
Read More

చక్రధారిశతకము - పింగళి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యకవి

9:08 PM 0
చక్రధారిశతకము - పింగళి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యకవి పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: చక్రధారిశతక రచయిత పింగళి సుబ్రహ్మణ్యకవి గుంటూరు జిల్లా...
Read More

నూజివీటి శ్రీవేంకటేశ్వర శతకము - ఆయంచ వీరబ్రహ్మాచార్యులు

10:55 AM 0
నూజివీటి శ్రీవేంకటేశ్వర శతకము - ఆయంచ వీరబ్రహ్మాచార్యులు పరిచయం:దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: ఆయంచ వీరబ్రహ్మాచార్యులు నూజివీడు పట్టణ నివ...
Read More

Pages