అచ్చంగా తెలుగు: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం
Showing posts with label దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం. Show all posts
Showing posts with label దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం. Show all posts

అహోబిల సార్వభౌమ - భావరాజు పద్మినీ ప్రియదర్శని

11:24 PM 0
అహోబిల సార్వభౌమ - భావరాజు పద్మినీ ప్రియదర్శని పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవయిత్రి పరిచయం: 'అహోబిల సార్వభౌమ' శతక రచయిత్రి శ్రీమతి...
Read More

నరసింహ శతకము - కాకుత్థ్సం శేషప్పకవి

10:12 AM 0
నరసింహ శతకము - కాకుత్థ్సం శేషప్పకవి పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: కాకుత్థ్సం శేషప్పకవి తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన తెలుగు కవి. 1...
Read More

శ్రీగానలోల (పొడుపుకథల) శతకము - పుట్రేవు నాగభూషణం

7:03 PM 0
శ్రీగానలోల (పొడుపుకథల) శతకము - పుట్రేవు నాగభూషణం పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: గానలోల శతక రచయిత పుట్రేవు నాగభూషణం క్రీ.శ. 1894ల...
Read More

కలుముల జవరాల శతకము - కోసంగి సిద్ధేశ్వరప్రసాద్

8:42 AM 0
కలుముల జవరాల శతకము - కోసంగి సిద్ధేశ్వరప్రసాద్ పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: కలుముల జవరాల శతకకర్త కోసంగి సిద్ధేశ్వరప్రసాద్ రైల్వ...
Read More

శ్రీభద్రకాళీ శతకము - గొట్టెముక్కల రామభద్ర భూపాలవర్మ

5:51 AM 0
  శ్రీభద్రకాళీ శతకము - గొట్టెముక్కల రామభద్ర భూపాలవర్మ పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: గొట్టెముక్కల రామభద్ర భూపాలవర్మకవి గోదావరీ త...
Read More

భీమేశ శతకము - దేవరకొండ అనంతరావు

10:45 AM 0
భీమేశ శతకము - దేవరకొండ అనంతరావు వివరణ : దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: భీమేశ శతకాన్ని రచించినది శ్రీకాకుళంకి చెందిన శ్రీ దేవరకొంద అనంతరా...
Read More

Pages