అచ్చంగా తెలుగు: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం
Showing posts with label దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం. Show all posts
Showing posts with label దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం. Show all posts

మల్లికార్జున శతకము - యల్లాప్రగ్గడ వేంకట సుబ్బారావు

5:50 AM 0
మల్లికార్జున శతకము - యల్లాప్రగ్గడ వేంకట సుబ్బారావు పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: మల్లికార్జున శతకకర్త యెల్లాప్రగ్గడ వేంకట సుబ్బ...
Read More

చక్రధారిశతకము - పింగళి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యకవి

9:08 PM 0
చక్రధారిశతకము - పింగళి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యకవి పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: చక్రధారిశతక రచయిత పింగళి సుబ్రహ్మణ్యకవి గుంటూరు జిల్లా...
Read More

నూజివీటి శ్రీవేంకటేశ్వర శతకము - ఆయంచ వీరబ్రహ్మాచార్యులు

10:55 AM 0
నూజివీటి శ్రీవేంకటేశ్వర శతకము - ఆయంచ వీరబ్రహ్మాచార్యులు పరిచయం:దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: ఆయంచ వీరబ్రహ్మాచార్యులు నూజివీడు పట్టణ నివ...
Read More

బాలగోపాల శతకము - పుసులూరి సోమరాజకవి

7:51 PM 0
బాలగోపాల శతకము - పుసులూరి సోమరాజకవి పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: పుసులూరి సోమరాజకవి ఆర్వేల నియోగి బ్రాహ్మణుడు. ఆపస్తంబసూత్రుడు...
Read More

తరిగొండ నృసింహ శతకము - తరిగొండ వెంగమాంబ

9:41 PM 0
తరిగొండ నృసింహ శతకము - తరిగొండ వెంగమాంబ పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవయిత్రి పరిచయం: తరిగొండ వెంగమాంబ 18 వ శతాబ్దానికి చెందిన తెలుగు కవయి...
Read More

పన్నగాచలనాయక శతకము - పులహరి పీర్దేశికేంద్రులు

7:50 PM 0
పన్నగాచలనాయక శతకము - పులహరి పీర్దేశికేంద్రులు దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవిపరిచయము: శ్రీపులహరి పీర్దోశికేంద్రులు క్రీ.శ. 1829 సం|| గుంటూరుమండలమ...
Read More

Pages