అచ్చంగా తెలుగు: కుందుర్తి స్వరాజ్య పద్మజ
Showing posts with label కుందుర్తి స్వరాజ్య పద్మజ. Show all posts
Showing posts with label కుందుర్తి స్వరాజ్య పద్మజ. Show all posts

తరలిరాద తనే వసంతం

6:19 PM 0
  తరలిరాద తనే వసంతం  కుందుర్తి స్వరాజ్య పద్మజ  సమయం ..పొద్దునే ఆరుగంటలు. పగలు సూర్యుడుప్రతాపాన్ని  చూపిస్తున్నా ...తెల్లవారు ఝామ...
Read More

Pages