అచ్చంగా తెలుగు: వనమయూరి
Showing posts with label వనమయూరి. Show all posts
Showing posts with label వనమయూరి. Show all posts

వనమయూరి

9:45 PM 0
వనమయూరి భావరాజు పద్మిని  ఆ ఐదడుగుల మనిషిని నా కళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఆరాధనగా చూసాయో ! ఇప్పుడు కొన్ని వందల జతల కళ్ళు, రెప్ప వెయ్యటం కూడా ...
Read More

Pages