అచ్చంగా తెలుగు: శ్రీమద్భగవద్గీత
Showing posts with label శ్రీమద్భగవద్గీత. Show all posts
Showing posts with label శ్రీమద్భగవద్గీత. Show all posts

శ్రీమద్భగవద్గీత -26

4:08 PM 0
  ఓం శ్రీ సాయిరాం శ్రీమద్భగవద్గీత -25 రెడ్లం రాజగోపాలరావు విశ్వరూప సందర్శనయోగము భగవానువాచః ద్రోణంచ భీష్మంచ జయద్రధంచ కర్ణంతధా...
Read More

శ్రీమద్భగవద్గీత -11

11:40 PM 0
శ్రీమద్భగవద్గీత -11 ఐదవ అధ్యాయము  కర్మసన్యాసయోగము రెడ్లం రాజగోపాల రావు శ్రీ భగవానువాచ యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మాజ...
Read More

Pages