అచ్చంగా తెలుగు: రామమోహనీయం
Showing posts with label రామమోహనీయం. Show all posts
Showing posts with label రామమోహనీయం. Show all posts

అజరామర సూక్తి

10:57 PM 0
అజరామర సూక్తి చెరుకు రామమోహనరావు  न माता शपते पुत्रं न दोषं लभते मही न हिम्सां कुरुते साधुर्न देवः सृष्टिनाशकः -सुभाषितरत्नभा...
Read More

గీతిక

5:12 PM 0
గీతిక చెరుకు రామమోహనరావు  సంధ్యారుణ ప్రభలు సాగి పోవంగ రమణీయ పుష్ప వని రమ్య దీధితుల కమనీయముగ జేయ కల్హార విభుడు తోయజాక్షుల మగడు...
Read More

వన శోభ

3:58 PM 0
వన శోభ చెరుకు రామమోహనరావు  పద్యము సుందరకందరంబులను సొంపును నింపు రహింప కేకికా బృంద మమంద నాదముననెల్గిడ నల్గడ బూచి కాచియా    నంద...
Read More

గీత- అధీత 11

8:41 PM 0
గీత- అధీత 11  చెరుకు రామమోహనరావు  సమస్య మనది -- సలహా గీతది -- 11 సమస్య : పంచ భూతాలయిన  పృథివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశములు విజృంభించితే...
Read More

యువత సరళి

8:41 PM 0
యువత సరళి  చెరుకు రామ మోహన్ రావు  పిజ్జాలు బర్గర్లు ప్రియ భోజనమ్మాయె  మంచిజొన్నల రొట్టె మరుగు పడియె నూడుల్సు ఫాస్తాలు నోరూరగా జ...
Read More

అజరామర సూక్తి- 6

8:41 PM 0
అజరామర సూక్తి- 6  - చెరుకు రామమోహనరావు न माता शपते पुत्रं न दोषं लभते मही न हिम्सां कुरुते साधुर्न देवः सृष्टिनाशकः -सुभाषि...
Read More

ధౌమ్య హితోక్తులు -5

8:41 PM 0
ధౌమ్య హితోక్తులు -5 చెరుకు రామమోహనరావు 11.  అన్ని విషయాలలో అన్ని వ్యవ హారాలలో రాజుకు అనుకూలముగా వుండాలి రాజుకు అనుకూలముగా వుందటమం...
Read More

గోమాత సకల శుభదాత

11:39 AM 0
గోమాత సకల శుభదాత చెరుకు రామమోహనరావు వేదాల్లో, పురాణాల్లో గోవుల ప్రస్థావన  భారతీయ సంస్కృతి లో గోవులు అత్యంత పూజనీయములుగా మన ఋషులు...
Read More

అజరామర సూక్తి -- 5

9:00 AM 0
అజరామర సూక్తి -- 5   చెరుకు రామమోహనరావు  कर्पूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान् यो दिने दिने नमोऽस्त्ववार्यवीर्याय तस्मै कुसुमधन्वने - लोचन ...
Read More

ధౌమ్య హితోక్తులు -4

9:00 AM 0
ధౌమ్య హితోక్తులు -4  చెరుకు రామమోహనరావు  6. అతిచిన్నపనినైనా రాజునకు ఎరుకపరచిన పిదప మాత్రమే చేయవలెను.ఆ విధముగా చేయుట వలన ఎటువంటి ఆపద...
Read More

చౌద్వీఁ క చాంద్ హో

9:00 AM 0
చౌద్వీఁ క చాంద్ హో    చెరుకు రామమోహనరావు  చౌద్వీఁ క చాంద్ హొ అన్న ఈ పాటలొ సూర్య చంద్రులు వున్నారు. అంతె వారున్నంతకాలము ఈ పాత భూతల...
Read More

Pages