వన శోభ - అచ్చంగా తెలుగు

వన శోభ

Share This

వన శోభ

చెరుకు రామమోహనరావు 


పద్యము
సుందరకందరంబులను సొంపును నింపు రహింప కేకికా
బృంద మమంద నాదముననెల్గిడ నల్గడ బూచి కాచియా   
నందముకందళింపగ ఘనంబులు భూమిరుహంబు లొప్పగా
డెందము నందన మ్మిదని డిందుపడెన్ వన శోభ గాంచుచున్
పాట
సాకి:                శుకపిక సుమధుర రవపు మేళమున
                        ఝరి తరగల  గలగలల గానమున
                        కోమల కిసలయ శోభల నలరే
                        వసంత  మయమౌ ఈ నందనమున
పల్లవి:             ఎద నిండిన భావముతో మది నిండిన రాగములో
                       పదిలముగా పాట జేసి  పరవశించి పాడనా
                       పురి విప్పిన నెమలినై తనువు మరచి యాడనా||ఎద నిండిన||

చరణము1:  చిరుగాలికి చిగురుటాకు సిగ్గు  తోడ తల వంచగ
                        గిలిగింతలుకలిగించెను తుంటరి తెమ్మెర చివురుకు
                       పులకరించె పల్లవము పరవశించె నా హృదయము||ఎద నిండిన||

చరణము 2 :   గున్న మావి కొమ్మ మీద గూటి చెంత చిలుక భామ
                      అలుక లోన కులుకు దోపి గోరువంక కై వెదకెను 
                      చూసి చూసి నా కన్నుల నీరు వంక యై కదలెను ||ఎద నిండిన||

No comments:

Post a Comment

Pages