అచ్చంగా తెలుగు: జైదాస్
Showing posts with label జైదాస్. Show all posts
Showing posts with label జైదాస్. Show all posts

వంతుల జీ(వి)తం

8:18 PM 0
వంతుల జీ(వి)తం బట్టేపాటి జైదాస్                     "ఇదెక్కడిన్యాయం సారూ..! పాతికేళ్ల సర్వీసున్న నాకు ప్రభుత్వమిచ్చే జీతంకన్నా మీరు చంద...
Read More

దొంగోడు

6:34 PM 0
  దొంగోడు     - బట్టేపాటి జైదాస్. స త్యవతి కొంపలంటుకు పోతున్నట్టు హడావిడిగా బయటకొచ్చింది.వాకిట్లో నిలబడి ఓసారి అటూ ఇటూ చూసి చీరకుచ్చెళ్ళ...
Read More

విధి విలాసం

1:35 PM 0
  విధి విలాసం (డిసెంబర్ 1 వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డే సందర్భంగా..)  -బట్టేపాటి జైదాస్.          యాదృచ్చికంగా క్యాలండర్ వైపు చూసింది 'జ్వలిత'.ఆ...
Read More

Pages