అచ్చంగా తెలుగు: mar2022
Showing posts with label mar2022. Show all posts
Showing posts with label mar2022. Show all posts

ప్రపంచ ప్రఖ్యాత "లీనింగ్ టవర్ ఆఫ్ పిజా" గురించిన కొన్ని విశేషాలు

10:49 PM 0
  ప్రపంచ ప్రఖ్యాత "లీనింగ్ టవర్ ఆఫ్ పిజా" గురించిన కొన్ని విశేషాలు అంబడిపూడి శ్యామసుందరరావు   ప్రపంచ వ్యాప్తముగా గుర్తింపు పొందిన ...
Read More

శ్రీధర మాధురి - 97

10:46 PM 0
శ్రీధర మాధురి - 97  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) నేను ఒక కథ విన్నాను, దాన్ని మీతో పంచుకుంటాను. విష్ణు భగవానుడు, నారదుడు గు...
Read More

పద ప్రహేళిక - 19

10:45 PM 0
  పద ప్రహేళిక - 19                                                                             దినవహి సత్యవతి గమనిక: ఈ పజిల్ సరిగ్గా పూరించి...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు - 19

10:40 PM 0
జ్యోతిష్య పాఠాలు - 19 PSV రవి కుమార్   పాఠం -  19 దోషాలు: కిందటి పాఠం లో యోగాల గురించి చెప్పుకున్నాం. ఈ పాఠం లో దోషాల గురించి చెప్పుకుందాం. ...
Read More

Pages