అచ్చంగా తెలుగు: తరిగొప్పుల వి.ఎల్.ఎన్. మూర్తి
Showing posts with label తరిగొప్పుల వి.ఎల్.ఎన్. మూర్తి. Show all posts
Showing posts with label తరిగొప్పుల వి.ఎల్.ఎన్. మూర్తి. Show all posts

హై ‘క్లూ’ లు

9:53 PM 0
హై ‘క్లూ’ లు                                                           -తరిగొప్పుల  విఎల్లెన్  మూర్తి విత్తనం ఉనికిని తట్టిలేపు...
Read More

హై”క్లూ”లు

2:00 PM 0
హై”క్లూ”లు -తరిగొప్పుల వి.ఎల్.ఎన్. మూర్తి వీధివీధికో విడిది... భలే ఛాన్సులే వినాయకుడిది.!! *** నవ్వులు పంచేందుకు ఎందుక...
Read More

Pages