అచ్చంగా తెలుగు: యలమర్తి చంద్రకళ
Showing posts with label యలమర్తి చంద్రకళ. Show all posts
Showing posts with label యలమర్తి చంద్రకళ. Show all posts

మానసవీణ 35

8:59 AM 0
                                                  మానసవీణ 35 యలమర్తి చంద్ర కళ పల్లెలంటే పచ్చని పొలాలతో, చిక్కని అను బంధాలతో ఆత్మీయతలకు ...
Read More

ఒక సౌమ్య కధ

9:57 PM 0
ఒక సౌమ్య కధ -       యలమర్తి చంద్రకళ    "అమ్మాయ్ ఎక్కడ చచ్చావే,,! ఆ చంటాళ్ళట్ట ఏడుస్తుంటే ఉలుకుపలుకు ఉండదేం..! అయ్యయ్యో.. ఎందు...
Read More

Pages