అచ్చంగా తెలుగు: రమేష్ బాబు
Showing posts with label రమేష్ బాబు. Show all posts
Showing posts with label రమేష్ బాబు. Show all posts

డబ్బుదేముంది

7:25 AM 0
  ‘డబ్బుదేముంది...?’ సామర్ల రమేష్ బాబు     మన్మోహనరావ్ మాష్టారు ఇంటిని నెమ్మది నెమ్మదిగా సమీపిస్తున్న వికాస్ లో ఉద్వేగం క్రమక...
Read More

అదంతే...

10:30 PM 0
  అదంతే... సామర్ల రమేష్ బాబు             తన సమస్య గరించి ఆలోచిస్తూ బైక్ నడుపుతున్న రాఘవ టర్నింగ్ లో సడన్ బ్రేకుతో ఆపాడు. ఒక తెల్...
Read More

ఇదెక్కడి న్యాయం

5:27 PM 1
ఇదెక్కడి న్యాయం రమేష్ బాబు  ఆ రోజు పొద్దున తను విన్నవిషయాన్ని తలచుకుంటూ లలిత దిగ్భ్రమ చెందింది.  దాని గురించి ఆలోచించే కొద్దీ ఆమెక...
Read More

Pages