అచ్చంగా తెలుగు: మహాన్యాసము - పధ్ధతి
Showing posts with label మహాన్యాసము - పధ్ధతి. Show all posts
Showing posts with label మహాన్యాసము - పధ్ధతి. Show all posts

మహాన్యాసము - పధ్ధతి

9:40 PM 0
మహాన్యాసము - పధ్ధతి - అక్కిరాజు ప్రసాద్ నారుద్రో రుద్రమర్చయేత్ - అనగా రుద్రుడు కాని వాడు రుద్రాభిషేకమునకు అర్హుడు కాడు. ఇది ప్రమా...
Read More

Pages