అచ్చంగా తెలుగు: శతక సాహిత్యం
Showing posts with label శతక సాహిత్యం. Show all posts
Showing posts with label శతక సాహిత్యం. Show all posts

ఉద్దండరాయ శతకము - దిట్టకవి రామచంద్రకవి

7:47 PM 0
ఉద్దండరాయ శతకము - దిట్టకవి రామచంద్రకవి పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: దిట్టకవి రామచంద్రకవి గురించి మనము గతంలో మహిషాసురమర్ధని శతక...
Read More

శిఖనరసింహ శతకము

6:48 AM 0
శిఖనరసింహ శతకము - పూర్వకవి పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయము: శిఖనరసింహ శతకము అను ఈ శకునశాస్త్రము పూర్వకవి విరచితము. కవి ఈ శతకములో ...
Read More

శ్రీ వల్లభ శతకము - పీసపాటి సోమనాథము

1:07 PM 0
  శ్రీ వల్లభ శతకము - పీసపాటి సోమనాథము పరిచయము: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయము: పీసపాటిసోమనాథ కవి గంజం జిల్లాలోని రోణంకి గ్రామ నివాసి. తల...
Read More

వంగపండు శతకము

9:22 PM 0
వంగపండు శతకము - వంగపండు అప్పలస్వామి పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: ప్రజా గాయకుడు,కవిగా ప్రసిద్ధి చెందిన వంగపండు అప్పలస్వామి తెలు...
Read More

శ్రీభద్రశైల రామ శతకము - పొడుగు అప్పలానందము

4:38 PM 0
  శ్రీభద్రశైల రామ శతకము - పొడుగు అప్పలానందము పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయము: పొడుగు అప్పలానందకవి విశ్వకర్మ కులమునకు చెందిన వాడు....
Read More

వరసిద్ధి వినాయక శతకము - తిప్పాభట్ల రామయ్య

8:57 AM 0
వరసిద్ధి వినాయక శతకము - తిప్పాభట్ల రామయ్య పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం వరసిద్ధి వినాయక శతకము అను శమంతకోపాఖ్యానను ను రచించిన కవి...
Read More

Pages