అచ్చంగా తెలుగు: శతక సాహిత్యం
Showing posts with label శతక సాహిత్యం. Show all posts
Showing posts with label శతక సాహిత్యం. Show all posts

కలుముల జవరాల శతకము - కోసంగి సిద్ధేశ్వరప్రసాద్

8:42 AM 0
కలుముల జవరాల శతకము - కోసంగి సిద్ధేశ్వరప్రసాద్ పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: కలుముల జవరాల శతకకర్త కోసంగి సిద్ధేశ్వరప్రసాద్ రైల్వ...
Read More

శ్రీభద్రకాళీ శతకము - గొట్టెముక్కల రామభద్ర భూపాలవర్మ

5:51 AM 0
  శ్రీభద్రకాళీ శతకము - గొట్టెముక్కల రామభద్ర భూపాలవర్మ పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: గొట్టెముక్కల రామభద్ర భూపాలవర్మకవి గోదావరీ త...
Read More

భీమేశ శతకము - దేవరకొండ అనంతరావు

10:45 AM 0
భీమేశ శతకము - దేవరకొండ అనంతరావు వివరణ : దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: భీమేశ శతకాన్ని రచించినది శ్రీకాకుళంకి చెందిన శ్రీ దేవరకొంద అనంతరా...
Read More

చెన్నకేశవ శతకము - అడుగుల రామయాచారి

7:39 AM 0
చెన్నకేశవ శతకము - అడుగుల రామయాచారి దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: చెన్నకేశవ శతకకర్త అడుగుల రామాచారి ఈశతకాన్ని దైవాలరావూరులో కొలువైన చెన్...
Read More

శ్రీసువర్చలావల్లభ మారుతీ శతకము - ముదిగొండ సీతారామమ్మ

7:45 AM 0
శ్రీసువర్చలావల్లభ మారుతీ శతకము - ముదిగొండ సీతారామమ్మ పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: కవియిత్రి ముదిగొండ సీతారామమ్మ (26-07-1949-??...
Read More

తిరుమలాపుర రామచంద్రప్రభు శతకము - గోపాలుని పురుషోత్తమశర్మ పాకయాజి

6:01 PM 0
తిరుమలాపుర రామచంద్రప్రభు శతకము - గోపాలుని పురుషోత్తమశర్మ పాకయాజి పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: తిరుమలాపుర రాం, చంద్రప్రభు శతకకర...
Read More

Pages