అచ్చంగా తెలుగు: కథాకదంబం
Showing posts with label కథాకదంబం. Show all posts
Showing posts with label కథాకదంబం. Show all posts

రాతలు - చేతలు

8:17 AM 0
                                                                  రాతలు - చేతలు శెట్టిపల్లి అరుణా ప్రభాకర్ కథాకంఠీరవ కామేశ్వర్ రావు గారికి...
Read More

సుడిగాలి రాజు

6:55 AM 0
సుడిగాలి రాజు భావరాజు పద్మిని "ఏరోయ్, ఇదిన్నారా? మన నర్సాపురం జిల్లా ఐపోద్దంట! ఇంక మనం జాయిగా ఇక్కడే బోల్డు ఉజ్జోగాలు పట్టేయచ్చు! మారాజ...
Read More

Pages