అచ్చంగా తెలుగు: అద్దేపల్లి జ్యోతి
Showing posts with label అద్దేపల్లి జ్యోతి. Show all posts
Showing posts with label అద్దేపల్లి జ్యోతి. Show all posts

ఆదర్శ్

10:00 PM 0
ఆదర్శ్ - అద్దేపల్లి జ్యోతి ‘అమ్మా, అమ్మా’, అంటూ ఆదర్శ్ పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. వంట గదిలో పనిలో వున్న అమ్మని వెనక నుంచి పట్టుకున్నా...
Read More

Pages