అచ్చంగా తెలుగు: ఆధ్యాత్మికం
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts

గణపతి ముందు గుంజీళ్లుతీయుట శిక్ష కాదు..దీక్ష

10:30 AM 0
గణపతి ముందు గుంజీళ్లుతీయుట శిక్ష కాదు..దీక్ష' -సుజాత.పి.వి.ఎల్, సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. సామాన్యంగా ఒక్కొక్కరికి, ఒక్కో శాస్త్రానికి, ...
Read More

శివ పంచాక్షరీ మంత్రం ప్రాశస్థ్యం

10:38 AM 0
శివ పంచాక్షరీ మంత్రం ప్రాశస్థ్యం రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్   పంచాక్షరీ అంటే ఐదు అక్షరాల సమూహం అని అర్థం. పంచాక్షరీ అనగానే అందరికీ గుర్తుచ్చేదీ శి...
Read More

మానవ జీవితానికి ఆధారభూతం కర్మయోగం

8:49 PM 0
మానవ జీవితానికి ఆధారభూతం కర్మయోగం సి.హెచ్.ప్రతాప్ కర్మ అంటే అందరికీ అర్ధమయ్యే భాషలో  చేతలు, పని చెయ్యడము, విధి మరియు కార్యకారణ నియమము అని చె...
Read More

శ్రీ శిరిడి సాయి దివ్య జ్ఞానామృతం

10:33 PM 0
శ్రీ శిరిడి సాయి దివ్య జ్ఞానామృతం రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్ శ్రీ సాయి పరిశుద్ధ , పరబ్రహ్మ, పరమేశ్వర అవతారం అన్న విషయం ఆయన భక్తులకు ప్రస్పుటం గా అ...
Read More

ఉద్ధవ - శ్రీకృష్ణ సంవాదం

8:56 AM 0
ఉద్ధవ - శ్రీకృష్ణ సంవాదం  ( రెండవ భాగం ) శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  పద్మనాభా! కమలలోచనా! చతుర్వర్ణములు చతురాశ్రమములు వాటి ధర్మములు నిర్ణయించి చెవులక...
Read More
3:28 PM 0
                                                                  నారాయణుడు పెయ్యేటి రంగారావు ధన్యము ధన్యము -  జన్మ ధన్యము అష్టాక్షరితో -  అ...
Read More

Pages