అచ్చంగా తెలుగు: ఆధ్యాత్మికం
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts

త్రివిక్రమావతారం - 8

11:33 AM 0
త్రివిక్రమావతారం - 8 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  పరీక్షన్మహారాజా! అటుపిమ్మట బ్రహ్మదేవుడూ దిక్పాలకులూ దేవేంద్రుడితో కలిసి ఎంతో ఆదరంతో వామనుణ్ణి విమాన...
Read More

ద్వందాతీత స్థితి

10:42 AM 0
  ద్వందాతీత స్థితి రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్    యం హి న వ్యథయంత్యేతే పురుషం పురుషర్షభ । సమదుఃఖసుఖం ధీరం సోఽమృతత్వాయ కల్పతే (భగవద్గీత 2 వ ఆధ్యాయం ...
Read More

అత్యంత పవిత్రం గురూచ్చిష్టం

10:07 AM 0
అత్యంత పవిత్రం గురూచ్చిష్టం  సి హెచ్ ప్రతాప్ శ్రీ సాయినాధుని అవతారం మహోత్కృష్ట మైనది, ఆయన మార్గ దర్శకత్వం విభిన్నమైనది. భక్త సులభుడు, భక్తుల...
Read More

స్థిర చిత్తుడు

11:08 AM 0
స్థిర చిత్తుడు సి.హెచ్.ప్రతాప్ భగవద్గీత 2 వ అధ్యాయం, 56 వ శ్లోకం: దు:ఖేష్వనుద్విగ్నమనా: సుఖేఎషు విగతస్ఫృహ వీతరాగభయక్రోధ: స్థితధీర్మునిరుచ్యత...
Read More

త్రివిక్రమావతారం - 7

6:03 PM 0
త్రివిక్రమావతారం - 7 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  నీవు అన్నింటిలోనూ వ్యాపించి ఉంటావు. అందరిని సమానంగా చూస్తావు. అయినప్పటికీ ఒక్కొక్కసారి పక్షపాతాన్ని...
Read More

పురాణ కధలు-బసవ పురాణం-26

1:16 PM 0
పురాణ కధలు-బసవ పురాణం  పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 26.  మోళిగ మారయ్య కధ వీరశైవ సాంప్రదాయం విశిష్టంగా వున్న రోజులలో ఎంత పేదవారైనా లింగ పూజతోబాటు, లిం...
Read More

భగవంతుని తత్వం

6:00 PM 0
  భగవంతుని తత్వం రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్ అజోఽపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరోఽపి సన్ । ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా ।। 6 ।। (భగవద్గీత ...
Read More

సత్కర్మ

5:33 PM 0
  సత్కర్మ పి.వి.ఎల్.సుజాత  మనది కర్మతో ముడిపడిన జీవితం. పుట్టిన ప్రతి జీవి కర్మ చేయవలసిందే.మనది కర్మ భూమి. కర్మ సిద్ధాంతం ఊపిరి పోసుకున్న భూ...
Read More

Pages