అచ్చంగా తెలుగు: సి.హెచ్. ప్రతాప్
Showing posts with label సి.హెచ్. ప్రతాప్. Show all posts
Showing posts with label సి.హెచ్. ప్రతాప్. Show all posts

స్థిర చిత్తుడు

11:08 AM 0
స్థిర చిత్తుడు సి.హెచ్.ప్రతాప్ భగవద్గీత 2 వ అధ్యాయం, 56 వ శ్లోకం: దు:ఖేష్వనుద్విగ్నమనా: సుఖేఎషు విగతస్ఫృహ వీతరాగభయక్రోధ: స్థితధీర్మునిరుచ్యత...
Read More

మనీషా పంచకం

9:17 PM 0
  మనీషా పంచకం వైశిష్టత రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్  ఒకరోజు మధ్యాహ్నం కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవడానికి గంగా నది వైపు వెళ్తుండగా మార్గమధ్యంలో నాలుగు శునకా...
Read More

కనకధారా స్తోత్రం వైశిష్ట్యం

10:50 PM 0
  కనకధారా స్తోత్రం వైశిష్ట్యం సి.హెచ్. ప్రతాప్ భగవంతుడిని సాకార రూపంలో అంతే తమ మనస్సుకు నచ్చిన విధంగా పలు రూపాలలో కొలిచే భక్తజనావళికి భక్తి,...
Read More

Pages