అచ్చంగా తెలుగు: nov2023
Showing posts with label nov2023. Show all posts
Showing posts with label nov2023. Show all posts

జీవం పోసుకున్న వృత్తికళ

8:33 PM 0
  జీవం పోసుకున్న వృత్తికళ -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు కారు వెంకటాపురం కాలనీలోకి ఎంటరయింది. ఆ కాలనీ పరిసరాలను చూస్తుంటే నా మనసులో ఆనందం, ఉద్వే...
Read More

Pages