అచ్చంగా తెలుగు: గజవెళ్ళి శ్రీనివాసాచారి
Showing posts with label గజవెళ్ళి శ్రీనివాసాచారి. Show all posts
Showing posts with label గజవెళ్ళి శ్రీనివాసాచారి. Show all posts

కర్మ వీరులు

7:21 AM 0
  కర్మ వీరులు   గజవెళ్ళి శ్రీనివాసాచారి చూడు చూడు వీళ్ళ బ్రతుకులు దుర్గంధాన్ని పన్నీరనుకొని ఒళ్ళంతా పూసుకునే కర్మవీరులు స్...
Read More

Pages