అచ్చంగా తెలుగు: జవరాలి కధలు
Showing posts with label జవరాలి కధలు. Show all posts
Showing posts with label జవరాలి కధలు. Show all posts

ఏకుతా(రా) {ఏక్తార}

6:19 PM 0
ఏకుతా(రా) {ఏక్తార} (జ)వరాలి కధలు - 24    గొర్తివేంకటసోమనాధశాస్త్రి (సోమసుధ) జీవనపధంలో మార్పు సహజం. పుట్టగానే వెల్లకిలా పడుకోవటమే...
Read More

(దా)ఋణమానం

7:49 PM 1
(జ)వరాలి కధలు - 16 (దా)ఋణమానం రచన: గొర్తి వేంకట సోమనాధ శాస్త్రి(సోమసుధ) "వారిజాక్షులందు, వివాహములలో, ప్రాణ, విత్త, మాన...
Read More

ఇం(వం)టింటి రామాయణం

11:33 PM 1
ఇం(వం)టింటి రామాయణం గొర్తి వేంకట సోమనాధ శాస్త్రి(సోమసుధ) బ్రహ్మచారిగా తిండి కోసం యిల్లా , హోటలా అని అల్లాడిన నాకు వరాలు భార్యగా యి...
Read More

Pages