అచ్చంగా తెలుగు: వాసం నాగరాజు
Showing posts with label వాసం నాగరాజు. Show all posts
Showing posts with label వాసం నాగరాజు. Show all posts

కనకాంబరం

12:15 PM 0
  " కనకాంబరం " నాగ్రాజ్. కనులు మూసుకుని మంచాన్ని జో కొడుతున్నా! నిద్ర నన్నులాగుతుందా నేను నిద్రను లాగుతున్నాన...
Read More

పండగొచ్చింది

1:54 PM 0
  "పండగొచ్చింది" నాగ్రాజ్... నెర్రెలిచ్చి నోరు తెరిచిన నేల దప్పి తీరింది గ్రీష్ముడిపై అలిగి పాతాళంలో దా...
Read More

అతనికి వందనం

7:01 AM 0
  "అతనికి వందనం" నాగ్రాజ్... ఈ దారిలోనే అతన్ని రోజు చూస్తాను! మూడు ఆశల చక్రాల పైన ఆసీనుడై  బతుకుదెరువు అ...
Read More

పుల్ల ఐస్

12:00 AM 1
 "పుల్ల ఐస్ " వాసం నాగరాజు  బడి చుట్టీ గంట మోగిందంటే వాడి కళ్ళలో కాంతులు మొలుస్తాయి పుల్లాయిస్ నామ జపం...
Read More

శిలాక్షరాలు

11:05 PM 1
శిలాక్షరాలు నాగ్రాజ్ గతం చెరపలేవు భవిష్యత్తు రాయలేవు వర్తమానం సమయపు కాగితాలని నీకందిస్తుంది విచ...
Read More

Pages