అచ్చంగా తెలుగు: sep2020
Showing posts with label sep2020. Show all posts
Showing posts with label sep2020. Show all posts

అసలుకి మోసం

1:13 PM 0
  అసలుకి మోసం   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి పూర్వం ఒక జిత్తులమారి నక్క చిన్న అడవిలో వుండేది.  ఒక రోజు దానికి అక్కడ  ఆహారం సరిగా దొరకలేదు.  అందుకని  ...
Read More

పురాణ కధలు - బసవ పురాణం 2

1:09 PM 0
పురాణ కధలు - బసవ పురాణం 2   వంగకాయలు  లింగకాయలగుట పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి బసవేశ్వరుని సూచన ప్రకారం శివ భక్తులందరూ లింగధారణ చెయ్యాలి.  అంటే మెడలో...
Read More

Pages