అచ్చంగా తెలుగు: psv ravikumar
Showing posts with label psv ravikumar. Show all posts
Showing posts with label psv ravikumar. Show all posts

జ్యోతిష్య పాఠాలు -10

5:22 PM 0
జ్యోతిష్య పాఠాలు -10  పి.ఎస్.వి.రవి కుమార్   చతుర్ధాధిపతి ద్వారా తల్లి, మాత్రుభూమి, భూములు, వాహనాలు, ప్రాధమిక విద్య  గురించి తెలుసుకోవచ్చు. ...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు - 9

8:40 AM 0
జ్యోతిష్య పాఠాలు - 9 PSV రవి కుమార్    పాఠం -  9 ద్వితీయాధిపతి ద్వారా ధనమును, కుటుంబమును, వాక్కు గురించి తెలుసుకోవచ్చు. ఏ గ్రహానికి ద్వితీయా...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు - 8

8:44 AM 0
జ్యోతిష్య పాఠాలు -  8 PSV రవికుమార్ ఒక్కోక్క లగ్నం లో జన్మించిన వారికి ఆ లగ్నాధిపతి ని బట్టి , ఆ వ్యక్తి స్వభావాన్ని నిర్ణయించవచ్చు. లగ్నము...
Read More

Pages