అచ్చంగా తెలుగు: ఉప్పలపాటి కుసుమ కుమారి
Showing posts with label ఉప్పలపాటి కుసుమ కుమారి. Show all posts
Showing posts with label ఉప్పలపాటి కుసుమ కుమారి. Show all posts

నొప్పింపక తానొవ్వక...

6:48 AM 0
  నొప్పింపక తానొవ్వక... ఉప్పలపాటి కుసుమ కుమారి వదినగారూ!కులాసాగా వున్నారా ?” మద్రాస్ నుంచి వియ్యపురాలు ఫోన్. “ షాపింగులన్నీ అయ...
Read More

Pages