అచ్చంగా తెలుగు: తునకలు
Showing posts with label తునకలు. Show all posts
Showing posts with label తునకలు. Show all posts

తునకలు

11:27 PM 0
తునకలు *********** -- ఆచంట హైమవతి మౌనం- మానస గానం! మానం- మానిని ప్రాణం! గతం- కాదు వ్యక్తీగతం! భావం- కాదు భవితం! ...
Read More

Pages