అచ్చంగా తెలుగు: మల్లాది వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి
Showing posts with label మల్లాది వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి. Show all posts
Showing posts with label మల్లాది వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి. Show all posts

భక్తిమాల -2

12:03 PM 0
భక్తిమాల -2 -      మల్లాది వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి     6.       ఆటవెలది : ఈశ్వరస్తుతి     సకల సృష్టి నెల్ల జగదీశ్వరుండవై  లయమొనర్...
Read More

భక్తి మాల – 1

5:17 PM 0
భక్తి మాల – 1 -      మల్లాది వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి విఘ్నేశ్వర స్తుతి కందము  : అనఘా ! ఘన గణపతి ! ఓ యి ! నాగ వదనా ! సురమును ల...
Read More

Pages