అచ్చంగా తెలుగు: సూర్య కుకునూర్
Showing posts with label సూర్య కుకునూర్. Show all posts
Showing posts with label సూర్య కుకునూర్. Show all posts

కొత్త ప్రేమ

11:41 PM 0
కొత్త ప్రేమ - సూర్య కుకునూర్ “నేనేం చేసినా మీకు అతిశయం గానే ఉంటుంది.ఈ ఏడేళ్ళలో ఎప్పుడైనా రమా,నువ్వు ఈ చీరలో బాగున్నావ్ .ఈ కూర బాగ...
Read More

Pages