అచ్చంగా తెలుగు: కోసూరి ఉమాభారతి
Showing posts with label కోసూరి ఉమాభారతి. Show all posts
Showing posts with label కోసూరి ఉమాభారతి. Show all posts

అతడి హృదయం నాతిచరామి

6:52 AM 0
  అతడి హృదయం నాతిచరామి  కోసూరి ఉమాభారతి  డోర్-బెల్ మోగడంతో, మరిగిన పాలగిన్నెపై మూత పెట్టి, స్టవ్‌లు ఆర్పి.. వెళ్లి తలుపు తీసింది శారద.  ఎదుర...
Read More

జయహో! మేజర్ సాబ్...

9:28 PM 0
జయహో! మేజర్ సాబ్...  కోసూరి ఉమాభారతి  “మేజేర్ సాబ్,  ఇక మీరు హ్యాపీగా వెళ్ళండి.  రెండేళ్లగా మీ పరిచయం, మీ స్నేహం మేము మరువలేము.  ఇకనుండి మీర...
Read More

Pages