అచ్చంగా తెలుగు: కోసూరి ఉమాభారతి
Showing posts with label కోసూరి ఉమాభారతి. Show all posts
Showing posts with label కోసూరి ఉమాభారతి. Show all posts

జయహో! మేజర్ సాబ్...

9:28 PM 0
జయహో! మేజర్ సాబ్...  కోసూరి ఉమాభారతి  “మేజేర్ సాబ్,  ఇక మీరు హ్యాపీగా వెళ్ళండి.  రెండేళ్లగా మీ పరిచయం, మీ స్నేహం మేము మరువలేము.  ఇకనుండి మీర...
Read More

Pages